Slik ble forskningen gjennomført

I dette opptaket tar prosjektleder Kari Holdhus leseren/lytteren gjennom oppbyggingen og gjennomføringen av DiSko-prosjektet.

Mer om gjennomføringen

Arbeidet med forskningsprosjektet DiSko har foregått over fire år med basis i et utvalg skoler og musikergrupper. Arbeidet besto i å utvikle og prøve ut alternative konsertformer eller kunstnerbesøk. Ideen var å utvikle møter som i sterkere grad enn nå oppleves som fellesskap mellom lærere, elever og musikere/kunstnere. DiSko-forskerne kaller denne formen for dialogiske kunstbesøk. Slike kunstbesøk skiller seg fra sender-mottakerbaserte besøk ved at skoler, lærere og elever deltar mer aktivt i planlegging og gjennomføring av besøkene enn det som har vært vanlig praksis i Den kulturelle skolesekkens formidling. Besøkene kan ha forskjellige estetiske uttrykk og ulik didaktikk, men det felles kjennetegnet er at de tar utgangspunkt i målgruppas kontekst og livsverden, er partnerskapsbaserte og har likeverd mellom aktørene som grunnleggende verdi. Se Kunstner-lærersamarbeid.

Barn som maler på kartong

Aktivitetene på DiSko-skolene fulgte i all hovedsak samme prosedyre:

  • Musikere og lærere møtes og diskuterer prosjektet, hva det skal gå ut på og hvilke klasser/grupper det skal omfatte. Aktiviteter med elever planlegges.
  • Aktiviteter med elever gjennomføres, for eksempel skaping eller musisering sammen med kunstnerne og lærerne.
  • Aktivitetene evalueres i møter mellom kunstnere og lærere, ofte etter hvert besøk. Da kan retningen justeres underveis for at arbeidet skal fungere best mulig for elevene
  • Aktivitetene fortsetter, enten daglig eller en eller to ganger ukentlig over en forshådsbestemt periode. I noen prosjekter har elever øvd eller komponert mellom kunstnerbesøk, og opptak/musikkfiler har vært utvekslet i mellomperioder.
  • Lærere og kunstnere har ofte kommet fram til at det skal presenteres produkt(er), for eksempel lyd/aktivitetsløype, opptak av elevkomposisjoner, konsert, film.

Forskningsdesign

  • Forskerne har fulgt prosessene fra begynnelsen
  • Etter den første perioden ble oppleggene, samarbeidet mellom lærer(e) og kunstner(e) og utbyttet av aktivitetene gjennomgått av forskerne og de voksne deltakerne, og retningen ble justert/endret. Deretter ble opplegget prøvd ut på nytt i endret/forbedret versjon, enten med samme klasse eller en ny klasse. Utprøvingene ble gjort i to eller tre slike runder ved hver skole.
  • Aktivitetene er analysert av forskerne i samarbeid med deltakerne, og de skriftlige resultatene kan studeres i DiSkos rapporter.

DiSko-prosjektet har for en stor del fulgt det anbefalte forskningsdesignet for Educational Design Research (EDR), der man i første fase kartlegger forskningsmiljøet, for i neste fase å legge til rette for aktiviteter som skal prøves ut, fulgt av evaluering, diskusjon og gjennomføring av justerte aktiviteter. I DiSko ble dette gjort i to sykluser.

Syklus 1 omfattet samarbeid med fire barneskoler på Vestlandet. Skolene ligger i to forskjellige kommuner. Kartlegging på skolene gjennom observasjon og intervju av lærere og ledere ble gjennomført våren 2017. Tre av de fire skolene gjennomførte aktiviteter i tre semestre, altså høsten 2017 og to semestre i 2018, mens den fjerde skolen gjennomførte to semestre. 

I syklus 2 ble de empiriske aktivitetene flyttet til Østlandet for å teste ut undervisningsdesign i nye kontekster. Her foregikk arbeidet på tre ungdomsskoler og en barneskole. Kartlegging ble gjennomført høsten 2018, og aktivitetene på skolene pågikk hele 2019. I syklus 2 ble alle de praktiske aktivitetene gjennomført i løpet av to semestre. Flere musiker/lærergrupper hadde ønske om å gjennomføre et tredje semester. Det ble vurdert at en tredje gjennomføring ikke ville ført til avgjørende nye innsikter i forhold til det som allerede hadde kommet frem. Forskerne ønsket imidlertid en tredje utprøving på en av ungdomsskolene, skole 5. Her hadde lærere og musikere detaljplanlagt og gjennomdiskutert en aktivitet i tredje semester som skulle funnet sted 16. –20. mars 2020. Det var også planlagt elevintervju med elever fra to Syklus 2-skoler. Som kjent ble alle skoler stengt på grunn av Koronavirus-restriksjoner akkurat på dette tidspunktet, og det ble ikke mulig å gjennomføre disse aktivitetene.

Antallet og lengden på «aktivitetsøkter» per semester mellom musikere og elever har variert i henhold til muligheter og forskningsfokus. I de avsluttende semestrene har vi imidlertid prøvd å komme fram til et realistisk antall dager for liknende prosjekter, der vi har landet på rundt fem dager på heltid eller deltid.