Body Talk

Ide og intensjon: I denne modellen skaper en danser en kunstnerisk ramme rundt elevers egen kreativitet i dans. Sammen med danseren utforsker elevene dansens grunnelementer, kreative og kroppslige uttrykk.

Kontekst: Passer til skole som enten ønsker å starte eller videreutvikle elevers bevegelseslyst, danseglede og ferdigheter gjennom en trygg og lekende utforsking av ulike dansestiler. Gjennom samarbeidsoppgaver av stigende kompleksitet trenes også elevgruppen i samarbeid.

Relevans: Dans, uttrykk, koordinasjon og motoriske ferdigheter i læreplanen for musikk og kroppsøving.

Arbeidsmåter:

  • Nonverbal kommunikasjon og klasseledelse.
  • Danser presenterer ulike dansestiler, bevegelser og uttrykk for elevene som elevene tilegner seg gjennom å observere og kopiere danseren sine bevegelser.
  • Elevene får være kreative og finne på egne enkeltbevegelser og bevegelsesmønster, innenfor kunstneren sine preproduserte rammer.
  • Gruppearbeid der elevene setter sammen egne bevegelser til lengre sekvenser.
  • Refleksjonssamtaler i slutten av hver økt med elevene.

Mer informasjon om prosessen med Body Talk finnes i Skole og konsert –fra formidling til dialog –Produksjonsrapport 1, side 35-40.

Filmopptak av deltakerstemmer fra Body Talk finnes som lang og kort versjon.