Cover me - Suksessfaktorer

  • Lærerkompetanse og engasjement: Denne modellen krever minst en musikklærer/alternativt     musikk-kompetent klasselærer som er innstilt på tett samarbeid med musikeren. 
  • Øving mellom kunstnerbesøk må ivaretas av denne læreren dersom prosess og produkt skal få framdrift.
  • Medbestemmelse: Elever bør ha stor grad av medbestemmelse, være kreative og aktive musikalsk. Produktet skal gjenspeile deres ideer og arbeid.
  • Forventningsavklaring. Tydelig i første møte. Arbeidsfordeling før neste gang avtales etter hver workshop. 
  • Tilgang på nødvendig utstyr. Skolen må kunne sende filer til og motta filer fra musiker mellom besøkene, og kunne spille av filene fra datamaskin koplet til høyttalere i klasserommet. Musiker må ha redigerings- og komponeringsprogram. Skolen må ha et utstyrt og vedlikeholdt musikkrom med nok vanlige instrument.

 Effektiv kommunikasjonsplattform er en viktig forutsetning for at en skal klare å kommunisere og utvikle prosjektet i tiden mellom kunstnerbesøkene