Hensikten med prosjektet «Skole og konsert –fra formidling til dialog (DiSko)

Innovasjonsprosjektet DiSko har dreid seg om å legge et forskningsmessig og empirisk grunnlag for å utvikle skolekonserter produsert av kommuner og fylker knytt til Kulturtanken/Den Kulturelle Skolesekken i Norge (KT) som produkt og tjenester til/for/med grunnskolen. I prosjektet har forskerne ønsket å innovere skolekonsertpraksisen, som har lange tradisjoner i Norge, men som møter utfordringer i dagens skolevirkelighet i form av manglende elevmedvirkning, skoleeierskap og integrering i skolens daglige virksomhet. Idéen har vært å utvikle skolekonsertformer som tar utgangspunkt i elevers og læreres livsverden, og som preges av og utvikles på dette grunnlaget. Vi har også hatt en idé om at en del av resultatene kan komme andre kunstformer i DKS til gode, og at resultat kan brukes av andre samarbeidende parter enn kun DKS og skole.

Forskningsfokuset i DiSkoprosjektet er formulert slik:

Problemstilling: Hvordan kan dialogorienterte konsertpraksiser utformes og utvikles på en slik måte at de lettere kan integreres meningsfullt og profesjonelt i skolers daglige virksomhet, og hvordan kan skoler legge til rette for at en slik integrering kan finne sted i arbeid med læring og dannelse?

Hovedmål: Aktivitetene skal bidra til å utvikle ny forskningsbasert og innoverende kunnskap av praktisk og teoretisk art om dialogiske skolekonsertmodeller, og hvordan slike modeller kan bidra til å utløse og forsterke skolers eierskap til kunstformidlingsordningene.

Delmål 1: Identifisere og beskrive organisatoriske og faglige forutsetninger i skolen og hos kunstformidlingsinstitusjonen, for å utløse fungerende partnerskap mellom skoler og kunstnere i dialogbaserte kunstproduksjoner.

Delmål 2: Utvikle og prøve ut didaktiske og kunstneriske metoder, og beskrive kunnskaper og holdninger som må være til stede hos kunstnere og lærere for å kunne gjennomføre dialogiske kunstproduksjoner.

Delmål 3: Utvikle, prøve ut og beskrive ulike aspekt ved minst tre ulike prototyper (typologier) av dialogorienterte skolekonsertformer som kan være gjennomførbare i Den Kulturelle Skolesekken, og som kan ha betydning for andre som arbeider med kunst for barn.