Om deltakerroller i dialogiske kunstbesøk

Elever

Elevene vil ha nytte av et likeverdig samarbeid mellom kunstnere og lærere, og gjennom at både de selv, kunstnerne og lærerne har eierskap til det felles prosjektet som skal gå for seg på skolen. Elever flest er glade i musikkfaget, og de er ofte svært positive når de får gjøre noe aktivt og praktisk, slik som å spille, synge, danse eller skape. I DiSko-prosjektet ble elever intervjuet i grupper i etterkant av prosjektet. Mange elever framhevet nærkontakt med kunstnerne og den musikalske kompetansen deres som de største opplevelsene i prosjektet. Det er viktig for etableringen av eierskap at elevene har reell medbestemmelse og muligheter til å skape noe i prosjektet. De voksne i prosjektet bør planlegge konkret for å flette elevenes idéer inn i prosess og produkt i prosjektet. I kartleggingsfasen av DiSkoprosjektet, i Syklus 1, gjennomførte vi en spørreundersøkelse til eleverer de ble spurt om sitt forhold til musikkfaget og til konserter på skolen. Les resultatene  her (s.  65-73). 

Elevenes innsats og forhold i prosjektet er omtalt mange steder i rapportene fra DiSko, for eksempel her  (Fra s. 19) 

Kunstnere

Aktuelle kunnskaper og ferdigheter for musikere/kunstnere i dialogbaserte kunstbesøk er å være en dyktig musiker gjennom å spille/synge, arrangere, skape og improvisere musikalsk. Samtidiger det nyttig å ha eller utvikle kunnskaper om skolen som institusjon, om danning og læreplaner, om elever/barns uttrykksformer, og om lærere og deres arbeidssituasjon. Dette er en balansegang – kunstneren trenger ikke framstå som en “veldig flink musikklærer”, men formidle sitt kunstnerskap. Kunstnerne bør blant annet

  • spille/synge mye for og med elevene
  • omsette elevidéer i profesjonelt pregede uttrykk, for eksempel sanger eller musikkstykker
  • fortelle elevene om hvordan en kunstner jobber og la elevene prøve seg på kunstnerens arbeidsprosesser
  • gi lærerne råd i kunstneriske anliggender, for eksempel ved konsertproduksjon og i kunstnerisk idéutvikling
  • lytte til og bruke læreres kunnskap om elever og skole
  • gi lærere rom til å utøve sin lærerprofesjon i løpet av prosjektet.

Kunstnernes innsats og forhold er omtalt mange steder i rapportene fra prosjektet, for eksempel her (Fra s. 50). Lytt også til deltakerstemmer fra Skoleprosjektene i DiSko

Lærere

Lærerne er viktige for å få prosjektsamarbeidet til å fungere best mulig. Det skjer når de

  • bidrar aktivt med kunnskaper i klasseledelse, kjennskap til enkeltelever, grupper og relasjoner, klassemiljø og lokal skolekultur
  • bruker sine musikalske ferdigheter, og kunnskaper innen estetiske læreprosesser, særlig dersom dette bidrar til god faglig aktivitet under og mellom kunstbesøk.
  • viser interesse og nysgjerrighet ved å å samarbeide med kunstnere som yrkesgruppe.

Gjennom den vanlige skolekonsertordningen har lærere ofte vært tilbaketrukne. Et samarbeidsprosjekt er en helt annen ting – her skal kompetansene utfylle hverandre, og lærerne bør derfor se på sine egne mulige bidrag som betydningsfulle. Begge yrkesgrupper skal altså ta plass, men samtidig la den andres kompetanse komme fram i et balansert samarbeid. Det er viktig for alle voksne deltakere å etablere dette prinsippet som et fundament for alle deler av prosjektet. I dialogiske kunstprosjekt på en skole er lærernes ekspertkunnskap om elevene og skolekonteksten særdeles viktige kunnskaper. Blant annet fordi kunstnere kommer mye tettere på elevene og engasjerer dem mer enn i en mer tradisjonell konsert. Samtidig kan man ikke forvente at kunstnerne er flinke til å styre elevgrupper gjennom klasseledelse og tilpassede rammer for aktivitetene. Når lærere bidrar med sine ekspertkunnskaper, kan kunstnerne for eksempel unngå å eksponere elever som ikke er klare for det, og kunstnere kan overlate klasseledelse til lærerne og primært jobbe musikalsk/kunstnerisk med elevene.

Læreres innsats og forhold er omtalt mange steder i rapportene fra prosjektet, for eksempel her (Fra side 35).  Se også deltakerstemmer

Elevers, kunstneres og læreres forskjellige roller på fire skoler er presentert i dette produksjonsnotatet