DigiMake - Suksessfaktorer

  • Tilgang på nødvendig IKT og utstyr: Skolen må ha tilgang til Ipads og program, og avklaringer i henhold til lagring og tilgang må være gjort før start. En bør koble inn skolens IT-avdeling og samarbeide tett med denne. Prosjektet kan også gjennomføres med et annet program, kanskje særlig Soundtrap, eventuelt Bandlab. Her bør kunstner gi råd om valg.
  • Lærerkompetanse: Lærere bør enten kunne en del av programmet fra før, eller få kurs av kunstneren /oppsøke nettet for «tutorials» slik at de rent fysisk kan veilede elevene i programmet. Jo mer lærerne kan undervise om/i programmets tekniske sider, jo mer kunstner kan kunstneren være i prosjektet.
  • Aktivitet før/mellom kunstnerbesøk: ivaretas av lærer(e). Dette kan f.eks. være tekstproduksjon (norsk, engelsk) og annet tematisk innhold (KRLE, samfunnsfag). Det er en fordel dersom skolen har mulighet til å øve i programmet uten kunstneren, men ingen forutsetning. Prosjektet kan uansett gjennomføres, men dersom elevene kan få undervisning i programmet før kunstneren kommer og mellom besøk, kan mer vekt legges på det kunstneriske og mindre på elevenes tekniske forståelse av programmet.
  • Engasjement i andre fag: I henhold til punktet over, er det en fordel at begge lærere planlegger aktiviteter i sine fag som er knyttet til prosjektet også mellom besøkene.
  • Arbeidsfordeling og ansvar underveis må være tydelig avklart etter hvert møte for å sikre at alle deltakere er innforstått med egne arbeidsoppgaver og forhindre misforståelser. Alle timer planlegges med definerte læringsmål for hver time. Dette må være klart før prosjektet påbegynnes
  • Effektiv kommunikasjonsplattform mellom lærere og kunstner(e)
  • Medbestemmelse og kreativitet for elever er viktig her selv om prosjektarbeid og produkt her gjennomføres individuelt, er innrammet av læreplanmål og blir karaktersatt.
  • Tid: Det bør gå en uke mellom hvert besøk i hver klasse for å ivareta elevenes og lærernes mulighet for øving og til å produsere tekstmateriale.