Relasjon, dialog og eierskap

(Se bakgrunn for begrepene dialog og eierskap her, s. 19). Hvordan går man fram for å etablere gode relasjoner, en meningsfull dialog og prosjekter som så tidlig som mulig åpner opp for skoleeierskap? Initiativ til dialogiske kunstnerbesøk kan komme fra mange hold, for eksempel fra skolen, musikere, rektor, kommunens DKS, Kulturskolen eller fra fritidskulturlivet. Uansett hvor initiativet kommer fra, så bør skolen være en sentral samarbeidspart fra prosjektets start. De som engasjerer seg må være innstilt på dialog og involvering av alle parter fra starten av prosjektet og kontinuerlig til etter det er gjennomført. Mye av hemmeligheten ligger i å møtes til forventningsavklaring og idédugnad, ved å diskutere seg fram til felles planer og ved å evaluere og forandre planene kontinuerlig underveis.

Når beslutningen er tatt om et dialogisk kunstnerbesøk på en skole, er det viktig at lærere og kunstnere arbeider sammen og på like fot. Lærere og kunstnere er profesjonelle yrkesgrupper som på hver sine måter må tilføre prosjektet ekspertise. Lærere har god kjennskap til elevene, lokalene, skolekulturen, og har kunnskap om fag, læreplan og klasseledelse, mens kunstnerne er eksperter på det musikalske og på å skape noe unikt kunstnerisk som angår elevene og skolemiljøet. I dialogiske kunstbesøk er det viktig at mange grupperinger har eierskap til det som foregår. Eierskap til noe (materielt, pedagogisk, kunstnerisk eller sosialt) oppstår gjennom råderett. I et dialogisk kunstnerbesøk med fokus på eierskap hos alle deltakergrupper betyr det at skolens, kunstnerens og elevenes eierskap til prosjektet er avhengig av reell og balansert medbestemmelse og medskaping. I starten av prosjektet anbefales det å avklare og justere forventninger kunstnere og lærere har til prosjektet, både når det gjelder innhold, omfang og ansvar. Noen spørsmål:

  • Hvordan kan en legge ti rette for at kunstnere, lærere og elever bli lyttet til i ideutvikling, planlegging og gjennomføring av det som skal skje på skolen?
  • Hvordan kan vi forholde oss slik at elevene får delta i kunstneriske opplevelser og aktiviteter som samtidig kan ha betydning i skolehverdagen?

Hør muntlige fortellinger om relasjon og dialog i praksis her 

Eierskap på skolen

For at et dialogisk kunstnerbesøk skal få betydning for skolen, trengs det at de som jobber med prosjektet åpner opp prosessen og orienterer om/diskuterer den med de andre lærerne på skolen, og ikke lukker prosjektet inne som noe som kun angår noen få lærere og klasser. Dette kan gjøres ved

  • god og jevnlig informasjon om prosjektet i felles lærermøter
  • samtaler lærere imellom
  • underveis prosess-og produkt-drypp fra prosjektlærere, kunstnere og elever til forskjellige målgrupper på skolen
  • at kunstnerne holder små kurs som kommer alle skolens lærere til gode (eksempel: Stemmebruk for alle lærere i prosjektet Songkick)
  • at lærere som ikke er del av prosjektet får anledning til å hospitere i prosjektklasser
  • at vikarer og assistenter får hjelp til å forstå prosjektet og bli veiledet i hvordan de skal agere i prosjektklassene
  • skriftlig informasjon om prosjektet og om hvordan det utvikler seg eller er tenkt utviklet
  • formidling av produkt fra prosjektet til hele skolen og eventuelt foreldre, søsken og venner (forestilling, lydløype, utstilling, opptak etc).

Når ledelsen har en klar målsetting om å gjennomføre og følge opp skoleprosjektet, viser dette seg i tildelt tid til lærer- og elevdeltakelse, tid til møter mellom lærere og musikere, tilgang til gode nok rom, nok tid i rommene og det er støtte for å komme fram til en konkret plan for arbeidet. Vi anbefaler at dere jobber for en positiv relasjon med skoleleder i forkant av og i løpet av prosjektet. 

Les mer om å engasjere resten av skolen her (s. 44)