Fluedamebaby-ryggsekk

Ide og intensjon: En allerede etablert gruppe kunstnere jobber samlingsbasert sammen med elever og lærere for å utvikle en skoleforestilling, med vekt på medskaping og presentasjon av arbeid med musikk, tekstskaping. En kan enten ta utgangspunkt i et ferdig konsept/forestilling, eller skape noe fra begynnelsen.

Kontekst: Barneskole, mellomtrinn.

Relevans: Til ulike deler av læreplanen for musikk-faget, samspill, komponering og lytting. Tverrfaglig, knyttes f. eks til norskfaget (tekstskaping, skriftlige og muntlige presentasjoner) og/eller samfunnsfag og naturfag (bærekraft, det grønne skiftet).

Arbeidsmåter:

  • Musikere og lærere leder grupper som arbeider med hvert sitt uttrykk, gruppene kan rullere noe.
  • Danser presenterer ulike dansestiler, bevegelser og uttrykk for elevene som elevene tilegner seg gjennom å observere og kopiere danseren sine bevegelser.
  • Elevene får være kreative og finne på egne enkeltbevegelser og bevegelsesmønster, innenfor kunstneren sine preproduserte rammer.
  • Gruppearbeid der elevene setter sammen egne bevegelser til lengre sekvenser.
  • Refleksjonssamtaler i slutten av hver økt med elevene.

Les mer om utviklingen av Fluedamebaby-ryggsekk i rapporten Kunstnerbesøk, relasjon og samarbeid, side 43-50.

Filmopptak av deltakerstemmer fra Fluedamebaby-ryggsekk finnes som lang og kort versjon.