Body Talk - Suksessfaktorer

  • Avtaler om klasseledelse er nødvendig for at lærerne skal vite når danser ønsker at de skal gripe inn ved for eksempel uro. I denne modellen er det et viktig poeng at elevene skal få lov å være kreative og skapende; dette fostrer gjerne noe uro og lærerne må derfor gi elevene litt mer “utfoldingsrom” enn en er vant til fra tradisjonell klasseromsundervisning. Vi opplevde dette som en utfordring for vikarer og assistenter som kom inn i klassen.
  • Elevmedbestemmelse: Elevene skal i stor grad få være kreative og skapende og de voksne deltakerne må være innforstått med en pedagogikk der elevene skal utforske og skape så mye som mulig på egen hånd.
  • Musikkvalg må være nøye gjennomtenkt med tanke på stemning, stil, tempo og lengde for å skape passende variasjon og rom for elevenes kreativitet i økten.
  • Aktive lærere er viktig for å skape trygghet for elevene i en situasjon som kan være uvant for mange.
  • Tidsperspektiv: Øktene må ikke vare for lenge om gangen for at elevene skal klare å holde fokus.
  • Tilgang på nødvendig utstyr: Det er en forutsetning at det er nok gulvplass i rommet og at en har tilgang til å spille av musikk.