Songkick - Suksessfaktorer

  • Relasjonsbygging for å skape trygghet utpeker seg som en sentral forutsetning i Songkick! Det er behov for å prioritere tid til relasjonsbygging og skape en trygg kontekst for og mellom elever og kunstnere for at de skal tørre å bruke stemmen som er et personlig instrument. Dette innebærer også at det må settes av nok tid til prosjektet, da relasjonsbygging tar tid.
  • Elevers engasjement, eierskap og aktive deltakelse ser ut til å øke med grad av medbestemmelse over for eksempel repertoar og tematikk.. Det er en fare at elevene blir passive mottakere dersom de voksne deltakerne sitter med all definisjonsmakt når det kommer til utforming av bl. a. repertoar.
  • Øving mellom kunstnerbesøk er viktig for å sikre framdrift. Dette krever en engasjert og kompetent lærer som kan ta ansvar for, og prioritere sangøving mellom besøkene. For å kunne videreutvikle skolekoret, er det nødvendig at også lærer som skal drifte skolekoret får tid til å være med på musikerbesøkene.
  • Forventningsavklaring og arbeidsfordeling må avklares mellom partene på planleggingsmøtet. og etter hvert besøk.
  • Effektiv kommunikasjonsplattform er en viktig forutsetning for at en skal klare å kommunisere og utvikle prosjektet i tiden mellom kunstnerbesøkene. Videokommunikasjon er også en viktig del av relasjonsbyggingen med elevene og brukes som en toveis-kommunikasjon.