Om deltakere i forskningsprosjektet «Skole og konsert – fra formidling til dialog» (DiSko)

Alle de fire skolene som deltok i prosjektets syklus 1 var barneskoler. I syklus 2 ønsket prosjektledelsen å rekruttere ungdomsskoler for å få maksimum variasjon i det empiriske feltet. Rekruttering av ungdomsskoler til syklus 2 tok lengre tid, fordi skolene i større grad nølte med å involvere et helt skolemiljø som forpliktende deltaker. I syklus 2 fikk vi med tre ungdomsskoler og en barneskole. Musikerne som deltok i syklus 1 på Vestlandet ble forespurt direkte på bakgrunn av kompetanseønsker, kjennskap og forslag til musikere fra skoler, Valg av musikere her var også resultat av samtaler med kulturskolerektorer og lokale og regionale DKS-ansvarlige som kom med forslag til musikere.

Les rapport fra syklus 1

Øving med musikere

For syklus 2 forsøkte vi å spore opp musikere med spesiell interesse for dialogiske tilnærminger som kunne supplere pedagogiske og kunstneriske tilnærminger fra syklus 1, og vi lyste ut DiSko-engasjementene for musikere offentlig. Vi gjennomførte en formell ansettelsesprosess og intervjuet de mest interessante søkerne, og musikerne ble deretter valgt ut og fordelt på skolene på bakgrunn av ønsker om tilnærminger som skolene hadde kommet med. Skolene valgte ut de lærerne og klassene som skulle delta i prosjektet. Som oftest var dette en eller to klasser. Mange av barneskolene stilte med et team av musikklærer og klasselærer, mens på ungdomsskolene arbeidet faglærere og musikklærer sammen. På en del av skolene fikk vi ikke tilgang til musikklærer, men arbeidet kun med andre faglærere (Les om tilgang til musikklærer her, s. 41). De yngste elevene som deltok i DiSko-prosjektet gikk i andre klasse, mens de eldste var niendeklassinger, og prosjektet har dermed hatt god aldersspredning.

Les rapport fra syklus 2

I DiSkoprosjektet, og i andre forskningsbaserte innovasjonsprosjekter vil ikke forskningsdeltakere være tilfeldig valgt, men basere seg både på deltakernes ønsker/behov og det forskningsmessige potensialet de representerer, for eksempel knyttet til variasjon og bredde i innovasjonsaktivitetene. Utvalget av skoler og musikere i DiSko-prosjektet er med andre ord et eksempel på styrt utvalg (purposive sampling).

Elever: Hver skole valgte elever til prosjektet. Som oftest var dette to klasser i hvert semester. Valgene ble gjort på litt ulikt grunnlag. Noen steder ble valget gjort på bakgrunn av tilknytning til den/de lærerne som skulle være med i prosjektet. Andre steder ble det valgt klasser der skolen vurderte at det var behov for kunstnerbesøk, for eksempel av sosialpedagogiske årsaker. Noen elever var med gjennom flere semestre, mens i andre tilfeller ble det skifte i hvilke elever som kunne være med. Elever deltok ikke i planlegging av aktivitetene sammen med lærere og kunstnere, noe som kan forsøkes av andre. Les mer om elevenes rolle i prosjektet her  (Fra s. 19) og her (s. 50-54 og 65-73).